Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady udzielania pomocy finansowej

Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2019r.  wynosi 2737,50 zł. ( 0,75 × 3650 zł.).

Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

 1. po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2737,50 zł.)
 2. po 9 latach służby wojskowej - 200 % ( 5475,00 zł.)
 3. po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia (8212,50 zł.)

• Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu (8212,50 zł.).

Limit środków na przejazdy i zakwaterowanie wynosi (jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów w jedną stronę) równowartość kosztów 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia (miejsca odbywania praktyki) i z powrotem, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia, a także kosztów 30 noclegów w miejscu szkolenia (praktyki), których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg, określonego w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników sfery budżetowej na terenie kraju.
 

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej wydaje właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego, na podstawie wniosku złożonego przez:

 •   żołnierza zawodowego - za pośrednictwem dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej;

 •   pozostałe osoby - za pośrednictwem właściwego kierownika OAZ(COAZ), szefa WSzW lub komendanta WKU.

Wykazy dokumentów załączanych do wniosku przez poszczególne osoby znajdują się w dziale:

 Niezbędne dokumenty i ich wzory

Pokrycie kosztów przekwalifikowania może nastąpić poprzez przekazanie przez WBE należności do ośrodka szkolenia na podstawie oryginału rachunku lub faktury wystawionej przez tę instytucję (sfinansowanie, dofinansowanie) lub na rachunek zainteresowanego (refundacja poniesionych kosztów).

Warunkiem uzyskania refundacji kosztów szkolenia poniesionych przez uprawnionego jest przedstawienie oryginałów rachunków potwierdzających ich opłacenie oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

W przypadku przekazywania kosztów szkolenia bezpośrednio z WBE na rachunek instytucji szkoleniowej, uzyskujący pomoc jest także zobowiązany przedstawić w terminie do 30 dni zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym do dyrektora WBE.

Refundacji kosztów przejazdów i noclegów związanych ze szkoleniem lub praktyką zawodową dokon
 •    żołnierzom zawodowym - dowódcy jednostek (instytucji) wojskowych;

 •    pozostałym osobom - dyrektorzy właściwych WBE.

Warunkiem uzyskania refundacji kosztów przejazdów i noclegów jest złożenie oświadczenia o poniesionych kosztach, oraz oryginałów biletów (faktur za paliwo) i rachunków.

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, jego koszty podlegają zwrotowi.

 
Kwotę przychodu należy wykazać w zeznaniu rocznym na podstawie informacji z WBE (PIT-8C).
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane