Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 


GŁÓWNE ZADANIA WSzW

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi jest:
  • narodowym, terytorialnym organem zarządzania zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Szefa WSzW funkcji dowodzenia i kierowania podległymi WKU w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu, zagrożenia i wojny;

  • terenowym organem administracji wojskowej w sprawach uzupełnienia sił zbrojnych i administrowania ich rezerwami osobowymi oraz organizatorem współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej terytorialnego województwa łódzkiego w dziedzinie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

  • organem wykonawczym i koordynującym w stosunku do jednostek wojskowych podległych dowódcom Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a także przez niego nadzorowanych stacjonujących na obszarze województwa łódzkiego - w sprawach uzupełnieniowych.

 2. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi - spełnia funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań jednostek wojskowych, organów i instytucji przewidzianych do realizacji zadań obronnych regionu w czasie wojny.

 3. Współpracuje z dowódcami jednostek operacyjnych oraz z jednostkami organizacyjnymi pozamilitarnego układu ogniw obronnych szczebla wojewódzkiego w zakresie operacyjnego przygotowania i wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej regionu.

 4. Kieruje realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz zadań związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i etatowymi świadczeniami rzeczowymi, a także zadaniami rekonwersyjnymi.

 5. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi spełnia funkcje:

  • planistyczno - organizacyjne w odniesieniu do:

   • organizacji mobilizacyjnego uzupełniania wojsk w procesie ich mobilizacyjnego rozwinięcia. W tym zakresie przygotowuje wojskowe organa i instytucje tego systemu do wykonania przewidzianych dla nich zadań oraz do współdziałania z organami administracji publicznej i gospodarki narodowej,

   • organizacji wojennego uzupełniania strat. W tym względzie utrzymuje, w podległych ogniwach dowodzenia, w ciągłej aktualności ewidencję ilościową i jakościową zasobów rezerw osobowych oraz środków transportowych i maszyn, a także przygotowuje osoby będące na przydziałach mobilizacyjnych do wykonywania zadań wynikających z pełnionych funkcji,

   • organizacji podsystemu realizacji zadań wynikających z roli "państwa gospodarza" (HNS). W tym zakresie realizuje zadania na rzecz sił Sojuszu na terytorium województwa łódzkiego,

   • organizacji użycia wydzielonych sił w sytuacjach kryzysowych czasu pokoju (w akcjach ratowniczych, w likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych oraz zwalczania terroru).

  • planistyczno - wykonawcze w odniesieniu do:

   • koordynowania i nadzorowania planowania oraz wykorzystywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek nakazanych do uzupełnienia,

   • pokojowego uzupełniania potrzeb osobowych jednostek (instytucji) wojskowych, jednostek wojskowych rodzajów sił zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej, a także naboru kandydatów do szkół wojskowych i do służby kontraktowej,

   • koordynowania działalności podległych WKU w zakresie administrowania rezerwami osobowymi oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z powszechnego obowiązku obrony, w tym udziału przedstawicieli TOAW w organizowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

   • organizowania szkolenia operacyjno taktycznego WSzW oraz podległych WKU, w tym szkolenia z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i pozamilitarnych ogniw obronnych.

  • społeczne w odniesieniu do:

   • kształtowania patriotyczno-obronnych postaw żołnierzy,

   • inspirowania, tworzenia i wspierania istniejących stowarzyszeń patriotyczno-obronnych,

   • współdziałania z władzami lokalnymi i organizacjami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością w zakresie podejmowania problematyki patriotyczno-obronnej i popularyzowania spraw obronności i wojska,

   • tworzenia warunków do szerokiego zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych żołnierzy oraz pracowników wojska.

     

Do głównych zadań wykonywanych przez WSzW w Łodzi należy:

 1. Utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej polegającej na zachowaniu dyrektywnej liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych oraz pełnieniu służb operacyjnych i dyżurnych;

 2. Planowanie, organizacja i utrzymanie podsystemu mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, jednostek, nakazanych do uzupełnienia w zakresie rezerw osobowych oraz środków transportowych i maszyn z zasobów gospodarki narodowej (GN), a także wykorzystanie świadczeń osobistych i rzeczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 3. Realizowanie przedsięwzięć w ramach pokojowego uzupełniania wojsk;

 4. Koordynowanie działalności podległych terenowych organów administracji wojskowej w zakresie gospodarowania zasobami poborowych i udziału przedstawicieli TOAW przy kwalifikacji wojskowej;

 5. Planowanie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk dla jednostek podległych Korpusom, innym RSZ oraz dla jednostek podległych MON;

 6. Realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i obroną obiektów wojskowych oraz obiektów gospodarki narodowej szczególnie ważnych dla obronności państwa na terenie województwa łódzkiego;

 7. Organizowanie i koordynowanie zadań na rzecz sił Sojuszu wynikających z roli "państwa gospodarza" (HNS) na terenie województwa łódzkiego;

 8. Planowanie i organizowanie systemu łączności oraz realizowanie przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo jego funkcjonowania;

 9. Prowadzenie postępowań powypadkowych, badanie zasadności zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych;

 10. Koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną i obroną obiektów wojskowych;

 11. Współdziałanie z UW oraz układem pozamilitarnym w zakresie realizacji zadań reagowania kryzysowego, oraz przeciwdziałania skutkom klęsk i katastrof na obszarze województw;

 12. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla żołnierzy przewidywanych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do rezerwy, a zamieszkałych na administrowanym terenie;

 13. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, powiatowymi urzędami pracy, regionalnymi organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie pozyskiwania ofert pracy dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;

 14. Koordynowanie działalności rekonwersyjnej w podległych wojskowych komendach uzupełnień.

   

ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Do zadań szefów wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie zarządzania kryzysowego należy:

1)    koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego przez:

 • współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
 • współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe,
 • współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników;

2)    udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez:

 • uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 • uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
 • współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej,
 • uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego.


Zadnia w zakresie zarządzania kryzysowego szefów WSzW określają poniższe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz.1430 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz.209 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r., poz. 626)
 4. Decyzja Nr 111 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 21 grudnia 2017 r. do działalności Wojewódzkich Sztabów Wojskowych w 2018 r
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane