Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia i uprawnienia

 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i nabywają uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej, przygotowującej do służby zawodowej. 
 
Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje:

 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie i wyposażenie.

 
W czasie pełnienia służby żołnierze podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia.
Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu otrzymują też z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok. W przypadku, zwolnienia z pełnienia służby przygotowawczej (w tym na własną prośbę) lub odmowy przyjęcia przydziału kryzysowego, żołnierze, którzy ochotniczo zgłosili się do jej pełnienia nie są zobowiązani do zwrotu kosztów szkolenia.
 
Ochrona stosunku pracy objęto także żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą. Polega ona ograniczeniu możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby przygotowawczej zgłosi się do zakładu pracy w celu podjęcia obowiązków. Ten mechanizm nie ma zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto w przypadku, gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

________________________________________

§
PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2017 r 1430 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U.2015.449).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U.2010.41.241).
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane