Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc weteranom i poszkodowanym

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom
i pracownikom wojska, w WSzW w Łodzi powołano regionalnego koordynatora ds. pomocy osobom uprawnionym.

Zadania koordynatora realizuje specjalista kierownictwa WSzW
mgr Sylwia KĘDRA

tel.: 261-444-494; 
e-mail: wszwlodz.rekonwersja@ron.mil.pl

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

 • Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani (żołnierze i pracownicy wojska);

 • Żołnierze lub pracownicy wojska, którym wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (wypadku przy pracy) albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (choroby zawodowej) ustalono w drodze orzeczenia lekarskiego:

- co najmniej 25 % uszczerbku na zdrowiu,

- zaburzenia stresowe pourazowe,

- niezdolność do zawodowej służby wojskowej (pracy);

 

 • Członkowie rodzin żołnierzy lub pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w następstwie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (wypadku przy pracy) lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (choroby zawodowej):

- małżonek albo były małżonek żołnierza (pracownika), wobec którego w dniu śmierci żołnierz (pracownik) był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

 

- dziecko własne żołnierza (pracownika), dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione i przyjęte na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, albo inne dziecko, którego opiekunem prawnym został ustanowiony żołnierz (pracownik) lub jego małżonek,

 

- rodzice i byli prawni opiekunowie żołnierza (pracownika).


Podstawy prawne:
 1.   Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011.205.1203)
 2.  Decyzja Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska (Dziennik Urzędowy MON 2015 poz. 321).

 

Psychologiczne punkty konsultacyjne

Informujemy, że na terenie województwa łódzkiego funkcjonują psychologiczne punkty konsultacyjne w Łodzi oraz w Sieradzu, których oferta skierowana jest do:

 • weteranów – żołnierzy, weteranów poszkodowanych – żołnierzy oraz najbliższych członków ich rodzin;

 • żołnierzy zawodowych i pracowników wojska;

 • emerytowanych żołnierzy i pracowników wojska;

 • rodzin żołnierzy zawodowych i pracowników wojska.

Zakres udzielanej przez nie pomocy psychologicznej obejmuje:

 • konsultację;

 • poradę;

 • interwencję kryzysową;

 • terapię krótkoterminową.

 

Adresy i godziny przyjęć:
Ł ó d ź

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny zaprasza codziennie w godz. 12.00 - 14.00, a ponadto w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 18.00.

po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerami :
Centrala MON: 261 444 903; 261 444 913; 261 444 914

Tel. komórkowy: 605 221 179

 

S i e r a d z
Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 78
98 - 200 Sieradz
(budynek nr 86 – I piętro)

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny zaprasza w godz:
poniedziałek: 12.00 - 15.00,
wtorek: 15.00 - 18.00,
środa: 12.00 - 15.00,
czwartek: 15.00 - 18.00,
piątek: 08.00 - 11.00.

po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerami :

Centrala MON: 261 611 715;261  611 192; 261 611 193; 261 611 188

POMOC UDZIELANA W PSYCHOLOGICZNYCH PUNKTACH KONSULTACYJNYCH JEST BEZPŁATNA!

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane