Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc w zakresie pośrednictwa pracy
Instytucjami właściwymi do prowadzenia pośrednictwa pracy na terenie województwa łódzkiego są:
 • Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi (także na stanowiska pracy związane z obronnością kraju).
Zainteresowany ubiegający się o zatrudnienie składa wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu do właściwego organu prowadzącego pośrednictwo pracy, który w miarę możliwości przedstawia mu oferty pracy. 
Byli żołnierze zawodowi zwolnieni z powodu:
 • ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
 • upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
 • upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ;
 • niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
 • niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
 • otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
 • zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza;
którzy pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, mają pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju w organach administracji publicznej. Uprawnienie to jest także sformułowane w ustawie o służbie cywilnej.
Uprawnienie to w pierwszej kolejności przysługuje zwolnionym wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem, albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pełnionej poza granicami państwa i związanej z udziałem w konflikcie zbrojnym, we wzmocnieniu sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej lub w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom. 
Wykaz tych stanowisk prowadzony jest w WSzW i udostępniany zainteresowanym. Dlatego wnioski dotyczące zatrudnienia na tych stanowiskach składa się wyłącznie w WSzW.
Ponadto były żołnierz zawodowy na swój pisemny wniosek może w WSzW otrzymać zaświadczenie stwierdzające jego kwalifikacje do zajmowania stanowisk związanych z obronnością kraju.

Były żołnierz zawodowy, który podjął pracę na stanowisku związanym z obronnością kraju, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Szefa WSzW.

Zagadnienia związane z zatrudnieniem na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju, regulują przepisy wymienione w części "AKTY PRAWNE" pod nr 1, 3, 5, 6 i 9.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane