Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa Służba Wojskowa

Rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej przez określony czas, w realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.  Okresowa służbę wojskowa pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzenia kryzysowego. Może być uruchomiana także do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji  ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych.  W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerw może być wyznaczony lub skierowany do pełnienie tej służby poza granicami państwa.
Czas trwania okresowej służby w okresie posiadania przez żołnierzy rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednakże może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:  

 • dowódcę jednostki wojskowej  - w trakcie pełnienia tej służby;
 • wojskowego komendanta uzupełnień  - przed powołaniem do tej służby.


Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U.  z  2016 r poz. 1726 z późn. zm.)
Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz żołnierze rezerwy nie posiadający przydziałów kryzysowych, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Potrzeby w zakresie uzupełniania stanowisk w ramach okresowej służby wojskowej określają:

 • Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowódcą Rodzaju sił Zbrojnych w przypadku zadań realizowanych poza granicami państwa, w ramach Polskich Kontyngentów wojskowych (PKW);
 • Dowódcy Rodzajów sił Zbrojnych w pozostałych przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony ( t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1430 z późn. zm.)                                                                                                                                      

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1430 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015r., poz. 36)
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane