Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Oferty pracy

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi poszukuje kandydata
na stanowisko kierowcy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna min. za:

- utrzymanie przydzielonych pojazdów w sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdu

- właściwe użytkowanie pojazdów zgodnie z przeznaczeniem, przepisami ruchu drogowego i przepisami RON

- przestrzeganie i terminowe wykonywanie kolejnych obsługiwani technicznych

- czytelne i zgodne z przepisami ewidencjonowanie w rozkazie wyjazdu eksploatacji pojazdu

- dokonywanie analizy zużycia MPS

- przestrzeganie norm czasowych i eksploatacyjnych

- utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniu garażowym

- doskonalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego

Wymagania niezbędne:

- prawo jazdy kat. B

- samodzielność i dyspozycyjność

- dobra organizacja pracy własnej

- odporność na stres

Wymagania dodatkowe:

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia z ochrony informacji niejawnych do klauzuli ZASTRZEŻONE

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy

Informacji o stanowisku udziela Katarzyna KOWALSKA tel.: 261-444-916

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych
(list motywacyjny oraz CV) na adres e-mail wszwlodz.kadry@ron.mil.pl, bądź dostarczenie do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi ul. Źródłowa 52; 91-735 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi w związku z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowisko pracy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi jako pracodawca reprezentowany przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z siedzibą:

ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź,

tel. 261 444 400

adres e-mail: wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi pełni mgr Magdalena Olejniczak  

kontakt:

adres e-mail: wszwlodz.iodo@ron.mil.pl 

tel. 261 444 917

listownie:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

ul. Źródłowa 52

91-735 Łódź

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.)
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (służba ochrony kompleksu wojskowego – w celu wydania przepustki wstępu na obiekt), BIP WSZW w Łodzi, miejsce ogólnie dostępne w urzędzie (w zakresie publikacji wyników naboru).

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

ani organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 1. Prawo osób których dane osobowe dotyczą

Osoby, których przetwarzane dane osobowe dotyczą mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 1. Prawo do wniesienia skargi

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na wolne stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda udzielona na piśmie na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane