Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Oddział przygotowania wojskowego

Od roku szkolnego 2020/21 w wybranych szkołach ponadpodstawowych w całym kraju uczniowie rozpoczną naukę w oddziałach przygotowania wojskowego (OPW), czyli nowego rodzaju klasach mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny będzie sprawować Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program szkolenia i warunki nauki
Oddziały przygotowania wojskowego będą realizowały kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Resort Obrony Narodowej nie będzie ingerował w to, czego i w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją sprawował będzie nadzór pedagogiczny. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego realizowane będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Minimalna liczba godzin przewidziana na zajęcia realizowane w liceum czy technikum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Liczba uczniów w klasie wynosić ma nie więcej niż 30 osób.

Dotacja dla szkół na zakup umundurowania
MON może udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę na zakup m.in. umundurowania, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych. Taka dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dofinansowane będą również dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej oddalonej od szkoły ponad 60 km. Dotacja nie jest obligatoryjna.

W jakich szkołach OPW?
Każdego roku do końca marca szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Minister obrony narodowej określa w drodze rozporządzenia liczbę możliwych do udzielenia w danym roku kalendarzowym zezwoleń na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego, czyli liczby klas (OPW). W 2020 r. Minister Obrony Narodowej dysponuje możliwością wydania 130 zezwoleń.

Akty prawne:
Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 977).

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane