Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 Zgodnie z obowiązującą ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(Dz. U.2018 poz.173 ze zm)

 „Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej”.

 Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia.

 Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak i mężczyzna.

 Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą trzy korpusy:

 • korpus oficerów zawodowych,
 • korpus podoficerów zawodowych,
 • korpus szeregowych zawodowych.

 

Zasady naboru:

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do właściwej wojskowej komendy uzupełnień według stałego miejsca zamieszkania, gdzie zostaje zapoznany z przepisami normującymi służbę zawodową oraz z ofertą stanowisk i wymogami kwalifikacyjnymi na tych stanowiskach. Po wyrażeniu chęci pełnienia służby na określonym stanowisku i wstępnym sprawdzeniu kwalifikacji, zostaje skierowany do jednostki wojskowej na rozmowę kwalifikacyjną i egzamin. Integralną częścią egzaminu kwalifikacyjnego jest sprawdzian sprawności fizycznej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu ochotnik jest zobowiązany do złożenia w kancelarii WKU pisemnego wniosku o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, do którego dołącza:

 • życiorys;
 • odpis skróconego aktu urodzenia;
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
 • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe;
 • dokument potwierdzający posiadany stopień wojskowy;
 • inne uwierzytelniające dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które ma być ochotnik wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Przyjęcie do służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:
•    Rejonowej wojskowej komisji lekarskiej (RWKLek.) – w celu określenie zdolności do zawodowej służby wojskowej;
•    wojskowej pracowni psychologicznej (WPP) – w celu wydania orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Do służby kontraktowej powołuje się:

Przyjęcie do służby kontraktowej następuje (w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych) na podstawie umowy zwanej „kontraktem”.


Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.

Do służby kontraktowej można powołać:
 

 • w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 • w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 • w korpusie szeregowych zawodowych żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył, co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

 

Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do służby kontraktowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, do równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie. Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową. Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

 
Do służby stałej można powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych:
  • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być wyznaczony zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

 

 1.  w korpusie podoficerów zawodowych:
  • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wykształcenie średnie,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY PEŁNIENIEM ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ,

 ZGŁOŚ SIĘ DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ, A DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ I OTRZYMASZ FACHOWA POMOC,

ZAPRASZAMY!!!

 www.lodz.wku.wp.mil.pl

 www.skierniewice.wku.wp.mil.pl

 www.sieradz.wku.wp.mil.pl

 www.tomaszowmaz.wku.wp.mil.pl

 


§

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. 2018 r poz.173 ze zm).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. (t.j. Dz.U. 2015 r poz. 1299)

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane