Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

 Służba wojskowa żołnierzy rezerwy

Ogólne zasady służby wojskowej żołnierzy rezerwy określa:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.

Art. 58 ust. 1 ustawy

Obowiązkowi służby wojskowej w zakresie określonym w niniejszej ustawie podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski, lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.

Art. 58 ust. 2 ustawy


Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby wymienione w ust. 1, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby.

Art. 58 ust. 3 ustawy


Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:
1)    w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;
2)    sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
3)    sprawujące opiekę nad:
        a.    dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
        b.    osobami obłożnie chorymi,
        c.    osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
        d.    osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
        e.    osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

Art. 58 ust. 3a ustawy

W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej albo które pełnią terytorialną służbę wojskową, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.

Art. 59 ustawy


Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:
1.    zasadniczą służbę wojskową;
2.    przeszkolenie wojskowe;
3.    terytorialną służbę wojskową
4.    ćwiczenia wojskowe;
5.    służbę przygotowawczą;
6.    okresową służbę wojskową;
7.    służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Art. 99 ust. 1 ustawy


Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona
do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Art. 99a ust. 1 ustawy


Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe.

Definicje związane ze służbą wojskową:
•    przydział mobilizacyjny – imienne wyznaczenie w czasie pokoju żołnierza czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy, zgodnie z posiadaną przez niego specjalnością lub kwalifikacjami zawodowymi, na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej
i występują w czasie wojny;
•    przydział kryzysowy – decyzja administracyjna wyznaczająca imiennie (w formie karty przydziału kryzysowego) żołnierza rezerwy – ochotnika – na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

ZAPAMIĘTAJ !!!

 

Art. 53 ust. 1 ustawy


Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane
do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian:
•    imienia,
•    nazwiska,
•    wykształcenia i zawodu,
•    miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
•    adresu do korespondencji,
•    wyjazdy za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane