Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Służba przygotowawcza to najprostszy sposób, aby zostać żołnierzem, daje możliwość odbycia szkolenia wojskowego dla osób, które po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej nie są żołnierzami rezerwy w rozumieniu prawa, czyli nie odbyły szkolenia wojskowego i nie złożyły przysięgi wojskowej.

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia podpisanie kontraktu na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) i jest przepustką do zawodowej służby wojskowej.

 

Decyzja o tym, „co dalej” po zakończeniu służby przygotowawczej zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli

sprostasz trudom, pokonasz własne ograniczenia i nauczysz się współdziałać w grupie, możesz

przeżyć w ramach NSR swoją „przygodę z wojskiem”. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno

kobiety, jak i mężczyźni.

Warto zapamiętać!
Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby i złożenia wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. Odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. Odpis albo, po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 3. Wniosek składa w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 570 z późn. zm);
 4. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt 2);
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do uzupełnienia tego wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawienie go bez rozpatrzenia;
 6. W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w art. 50 ust 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1430 z późn. zm); wzór wniosku, o którym powyżej mowa określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.03.2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 poz.449).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie.

Wymagane jest wykształcenie:

 • wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Studenci:
Studiujący kandydaci mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie studiów. Ochotnicy, którzy zdecydują się na pełnienie służby przygotowawczej w czasie przerw wakacyjnych, będą kształceni na potrzeby korpusu podoficerów z uwagi na posiadane średnie wykształcenie.

Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach może nastąpić wówczas, gdy czas studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby gwarantuje możliwość jej ukończenia w czasie tych studiów. W takim przypadku służba przygotowawcza będzie pełniona w dwóch okresach, trwających odpowiednio do trzech i dwóch miesięcy. Aby pełnienie służby przygotowawczej nie utrudniało udziału w zajęciach dydaktycznych, przewiduje się jej odbywanie w czasie letnich wakacji, w kolejnych latach studiów.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1), i zaświadczenia szkoły wyższej, oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. rozmowę kwalifikacyjną;
 3. sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne.


Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 1. wyniki nauczania (w tym ocena z WF) i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów, mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 2. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej;
 4. motywacje do pełnienia służby przygotowawczej.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane