Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje
 
W dniu 21 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to jeden z wiodących programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma pomóc w  odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych. Według założeń, w tegorocznej edycji programu przeszkolonych zostanie około 5000 studentów.

Tak samo jak w roku ubiegłym, szkolenie studentów składa się z części teoretycznej, która odbędzie się na uczelniach wyższych, w trakcie trwania roku akademickiego oraz praktycznej, organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w wybranych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych.

Część teoretyczna, w trakcie której studenci zdobędą podstawową wiedzę ogólnowojskową oraz z zakresu m.in. realizacji misji SZ RP i otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym odbędzie się w formie wykładów, w liczbie 30 godzin. Ten etap szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 maja 2019 r. Do programu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie i jest niekarany.  Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, będące częścią praktyczną.

Na liście 67 uczelni zakwalifikowanych do realizacji programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej znalazły się 3 uczelnie z województwa łódzkiego:

•    Politechnika Łódzka,
•    Uniwersytet Łódzki,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Skierniewicach.


Uczelnie po podpisaniu umowy zobowiązane będą:

•    przyjmować w ramach dostępnych limitów kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym mieście (województwie);
•    do 15 maja 2019 r. zrealizować część teoretyczną szkolenia, a następnie przesłać do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu;

Część praktyczna, podzielona na dwa moduły: podstawowy i podoficerski, odbędzie się w trakcie wakacji.  Pierwszy z nich – moduł podstawowy, przeznaczony jest na wyszkolenie szeregowych rezerwy. Po jego ukończeniu student będzie mógł złożyć przysięgę wojskową i stać się żołnierzem rezerwy. Moduł podoficerski natomiast poświęcony jest szkoleniu podoficera rezerwy. Każdy z modułów trwa 21 dni. Ministerstwo Obrony Narodowej podobnie jak w zeszłym roku, przewidziało możliwość odbycia części praktycznej w dwóch terminach.
 
Więcej informacji o programie Legia Akademicka
 
Decyzja Nr 48/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane