Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy Pomocy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie:

 • informacji zawodowej;
 • doradztwa zawodowego;
 • przekwalifikowania zawodowego;
 • pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju;
 • praktyk zawodowych.

Uregulowania znowelizowanej ustawy pragmatycznej od 1 stycznia 2010 r.

Wszyscy byli żołnierze zawodowi, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, tj:

 • pkt 1 - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • pkt 12 - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej. służby wojskowej;
 • pkt 13 - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • pkt 14 - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • pkt 15 - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.

Z pomocy rekonwersyjnej omówionej powyżej mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

W ramach powyższej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego, przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, zakwaterowania oraz nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziesieć lat.

Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8 pkt 9 lit. b i pkt 10 tj.:

 • pkt 3 - ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
 • pkt 8 - upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
 • pkt 9 - upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ.
 • pkt 10 - niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5 tj:

 • pkt 3 - niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
 • pkt 4 - otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
 • pkt 5 - zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza. 

który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa
w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane