Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy rekonwersyjnej

Głównymi formami rekonwersji kadr są:

 • informacja i doradztwo zawodowe;

 • podnoszenie kwalifikacji, przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;

 • pośrednictwo pracy.

W ramach informacji i doradztwa zawodowego, żołnierz zawodowy przed planowanym terminem zwolnienia, ma prawo wziąć udział w trwających 2 - 3 dni zajęciach grupowych, na które kieruje go do właściwego OAZ dowódca jednostki. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, żołnierz składa do dowódcy jednostki pisemne oświadczenie, które włącza się do jego akt personalnych.

Wszystkie uprawnione osoby mogą indywidualnie korzystać z doradztwa prowadzonego przez właściwe OAZ.

W ramach podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu mogą być pokrywane koszty:

 • uczestnictwa w różnorodnych formach kształcenia; 
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub do miejsca odbywania praktyki;

 • zakwaterowania w miejscu kształcenia lub odbywania praktyki;

W ramach obowiązującego limitu środków można odbyć dowolną ilość szkoleń, wybranych przez zainteresowanego. Szkolenie można odbywać wyłącznie w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

Praktykę zawodową, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, mogą odbywać uprawnieni do pomocy żołnierze zawodowi, o ile jest to niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Decyzję o skierowaniu żołnierza na praktykę wydaje dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON. Praktyka może trwać do 6 miesięcy i musi zakończyć się przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Refundacja kosztów przejazdów i zakwaterowania przysługuje tylko wówczas, gdy odległość od miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (praktyki) przekracza 50 km.

 

UWAGA: Spełniający określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy warunki żołnierze rezerwy, niezależnie od korzystania z pomocy rekonwersyjnej, mogą korzystać z pomocy finansowej na szkolenia zawodowe, udzielanej przez powiatowe urzędy pracy (patrz: art. 2 pkt. 45 oraz art. 40 - 43). Z pomocy resortowej na naukę korzystać mogą także żołnierze weterani poszkodowani misji poza granicami państwa (patrz: rozporządzenie Ministra ON z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi pomocy finansowej na naukę – DU 2012 poz. 187).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane