Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwieczenia Wojskowe

 

 
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.

Art. 100 ustawy


ust. 1 Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

ust. 1a Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

ust. 2 Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
           1)    żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
           2)    żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
           3)    osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
ust. 3 Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
          1)    prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 ustawy – w czasie jej trwania;
          2)    zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
          3)    zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

ust. 4 Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:
          1)    prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 ustawy - w czasie jej trwania;
          2)    zostały wybrane na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego - w czasie trwania kadencji,
          3)    zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.


Art. 101 ustawy


ust. 1 Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

           1)    jednodniowe;
           2)    krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
           3)    długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
           4)    rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

ust. 2 Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
          1)    odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
           2)    mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
          3)    mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
          3a) mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
          4)    na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
          5)    na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

ust. 2a O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak nie później niż na sześć miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia.

ust. 3 Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

ust. 4 Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.

ust. 5 W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 10, powołanie na ćwiczenie wojskowe nie wymaga wniosku lub zgody żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

ust. 6 Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania.

ust. 7 Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa zwalnia się z tych ćwiczeń po ustaniu przyczyn ich powołania.

ust. 8 Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w przypadku uchylenia ich przydziałów kryzysowych.

ust. 9 Żołnierzy rezerwy można zwolnić z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających uchylenie przydziału kryzysowego.

ust. 10 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych, a także w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, uwzględniając cel wprowadzania ćwiczeń wojskowych, kategorie osób objętych obowiązkiem ich odbycia, a także okres, na który wprowadza się ten obowiązek. – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych z dnia 11 lutego 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 321).

 

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym

Art. 101a ustawy


ust. 1 Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

ust. 2 Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
ust. 3 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych, uwzględniając kwalifikacje ochotników przydatne w czynnej służbie wojskowej oraz potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych. - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 519)


Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych

 

Art. 103 ustawy

 
ust. 1 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

          1)    dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy;
          2)    dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy;
          3)    dla podoficerów - osiemnastu miesięcy;
          4)    dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

ust. 2 Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

 

Art. 104 ustawy

 

ust. 1 Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

ust. 2 Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

ust. 3 W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

 

Art. 105 ustawy


Przepisów art. 103 i art. 104 nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy lub wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Art. 106 ustawy


Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

            1)    tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń,
            2)    sposób odbywania ćwiczeń wojskowych, a także ich liczbę i czas trwania dla poszczególnych grup żołnierzy rezerwy, stosownie do stopnia i rodzaju wyszkolenia wojskowego oraz wykształcenia,
            3)    sposób i tryb postępowania organów wojskowych podczas odbywania ćwiczeń wojskowych w zakresie przyjmowania żołnierzy rezerwy i innych osób do służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych - uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych, w tym Narodowych Sił Rezerwowych, zróżnicowane okresy szkolenia w jednostkach wojskowych, konieczność zapewnienia sprawnego przyjęcia osób powołanych do odbycia tych ćwiczeń oraz cel dokonywania tych czynności. – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950).

Uprawnienia i obowiązki
wynikające z odbycia ćwiczeń wojskowych

Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą Karty powołania, która jest decyzją administracyjną.
W przypadku powoływania żołnierza NSR do odbycia rotacyjnych ćwiczeń wojskowych do karty powołania dołącza się jako załącznik, wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się te ćwiczenia.
W przypadku, gdy żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, nie mogą stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust. 3 oraz art. 100 ust. 3 i 4 ustawy, lub z powodu siły wyższej, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.
W przypadku, gdy żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w kolejnych dniach ich odbywania określonych w wykazie, o którym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy, z przyczyn określonych w akapicie powyżej, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dowódcę jednostki wojskowej w celu zmiany tego wykazu.

 

URLOP BEZPŁATNY

 

Art. 124 ust. 1 ustawy

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

Art. 124 ust. 2 ustawy

W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 

OPIEKA ZDROWOTNA


    Żołnierze w czasie ćwiczeń wojskowych objęci są obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., 1938 z późn. zm.).

 

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

 

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Dzienna stawka uposażenia za ćwiczenia wojskowe

Pułkownik

7,00

255,50

Podpułkownik

5,90

215,35

Major

5,10

186,15

Kapitan

4,50

164,25

Porucznik

4,25

155,13

Podporucznik

4,20

153,30

Starszy chorąży sztabowy

3,95

144,18

Starszy chorąży

3,85

140,53

Chorąży

3,70

135,05

Młodszy chorąży

3,60

131,40

Starszy sierżant

3,50

127,75

Sierżant

3,45

125,93

Plutonowy

3,35

122,28

Starszy kapral

3,30

120,45

Kapral

3,25

118,63

Starszy szeregowy

2,95

107,68

Szeregowy

2,85

104,03

 

PODSTAWA:

  •     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171)
  •     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 135)

 

NAGRODA

Żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dowódca możne przyznać nagrodę pieniężną, nie częściej niż raz w każdym 12 - miesięcznym okresie trwania kontraktu. Warunkiem przyznania nagrody jest uzyskanie pozytywnych ocen służbowych z ćwiczeń wojskowych, odbytych przez żołnierza rezerwy w okresie, za który przyznawana jest nagroda.

PODSTAWA:

  •    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym(Dz. U.  z 2016 r., poz. 1656)

 
PODSTAWA:
  

 •     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (t.j. Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1656)


REKOMPENSATA ZA UTRACONE ZAROBKI

 Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o którym mowa wcześniej, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

  
Szczegółowe informacje w tej sprawie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r., poz. 881).

REKOMPENSATA DLA PRACODAWCY


         Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy lub żołnierzem OT przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez tego żołnierza.
         Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, o którym mowa we wcześniejszym akapicie, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125 ustawy.
         Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty o których mowa we wcześniejszym akapicie, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy za ćwiczeń wojskowych,  z pełnienia okresowej służby wojskowej lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Koszty świadczenia obejmują w szczególności wydatki z tytułu:
       1.    przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy lub żołnierza OT stanowisku pracy;
       2.    odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
       3.    przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
       4.    opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
       5.    ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
       6.    przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321 i 1428).

Szczegółowe informacje w tej sprawie określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497 z późn. zm.). Wzór wniosku można znaleźć w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

 

 "Wzór wniosku - plik elektroniczny w formacie ODT."

 

AWANS

 
       Po odbyciu odpowiedniej ilości dni ćwiczeń wojskowych istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy, a co za tym idzie awansowanie na wyższe stanowisko służbowe.
 
Szczegółowe informacje w tej sprawie określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307 z późn. zm.)

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane