Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Co to jest pomoc rekonwersyjna?

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych na rzecz uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.. 

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;

 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie /COAZ/;

 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej /OAZ/ w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu;

 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych /WSzW/;

 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych /WBE/ w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Dla województwa łódzkiego właściwymi instytucjami są:

 

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, ul. Banacha 2

 • tel.: 261 826 678;

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, ul. Złota 5

 • tel.: 261 879 263, 261 879 135;
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, ul. Źródłowa 52

wojskowe komendy uzupełnień (wyznaczeni pracownicy):

 • WKU w Łodzi: ul. Źródłowa 52, tel.: 261-444-500;

 • WKU w Skierniewicach: ul. Batorego 64, tel.: 261-442-343;

 • WKU w Tomaszowie Maz.: ul. POW 9, tel.: 261-167-221;

 • WKU w Sieradzu: ul. Wojska Polskiego 78, tel.: 261-611-233 w. 718.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY REKONWERSYJNEJ?
Z pomocy rekonwersyjnej resortu ON mogą korzystać:
Żołnierze zawodowi (za zgodą dowódcy jednostki):
 • w zakresie doradztwa zawodowego - o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • w zakresie przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy - na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili tę służbę co najmniej cztery lata;
 • w zakresie praktyk zawodowych - na sześć miesięcy przed zwolnieniemz zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili tę służbę co najmniej dziewięć lat.
W okresie 2 lat od zwolnienia ze służby
    byli żołnierze zawodowi:

- zwolnieni przez wojskową komisję lekarską wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, albo

- mający co najmniej 4 lata służby zawodowej - za wyjątkiem zwolnionych z powodu:
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
    żołnierze czynnej służby wojskowej zwolnieni wskutek ustaleniaprzez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w kraju.
Bezterminowo:
 żołnierze służby zawodowej lub czynnej, zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby wskutek wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem, albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pełnionej poza granicami państwa, związanej z udziałem w konflikcie zbrojnym, we wzmocnieniu sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej lub w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom;
 małżonkowie oraz dzieci pozostający na utrzymaniu żołnierzy (zawodowych lub czynnej służby wojskowej), którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, albo zmarli w okresie trzech lat po zwolnieniu ze służby w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pełnieniem czynnej służby wojskowej).
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane