Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Zasady projektu
Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (CWKM) realizowany jest od września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja. W trzeciej edycji programu (rok szkolny 2019/20) uczestniczyły 124 placówki oświatowe. W klasach wojskowych, które realizują program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (EW) naukę pobierało ok. 6300 uczniów.

W każdej edycji nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci 5-dniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Korzyści dla uczniów
Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

 • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
 • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci:

 • dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły);
 • wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;
 • wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

W wakacje 2019 roku ponad 300 absolwentów pierwszej edycji programu, skorzystało z przysługujących uprawnień i odbyło służbę przygotowawczą w ograniczonym czasie, czyli tzw. „skróconą służbę przygotowawczą”, i zasiliło rezerwy osobowe Sił Zbrojnych RP. Następnie część absolwentów wstąpiła do Wojsk Obrony Terytorialnej, a część postanowiła zostać żołnierzami zawodowymi.

Współpraca
Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany projekt podkreśla liczba instytucji i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. To m.in. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór merytoryczny nad procesem edukacyjnym uczniów, ponad 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów oraz 82 wojskowe komendy uzupełnień wspierających szkoły
w zakresie doradztwa zawodowego. Wraz ze 124 szkołami z wszystkich edycji to razem ok. 300 podmiotów.

IV edycja

IV edycja CWKM (rok szkolny 2020/21) obejmuje wyłącznie te placówki oświatowe, które uczestniczyły w poprzednich edycjach. Ta edycja ma zapewnić ciągłość uczestnictwa kolejnych roczników uczniów w projekcie – stąd ograniczenie naboru wyłącznie do szkół już w nim uczestniczących. W kolejnych latach CWKM będzie wygaszany, ustępując miejsca oddziałom przygotowania wojskowego (OPW).

Szkoły biorące udziału w programie CWKM w województwie łódzkim:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz.
 2. I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
 3. Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
 4. Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużyńskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane