Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne
1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 173 ze zm);
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j Dz. U. 2018 poz. 1459);
3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622);
4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. 2009.94.778) - akt uchylony ustawą z dnia 10 czerwca 2010 ( Dz. U. 2010.113.745);
5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. 2007.99.669);
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007.106.724);
7. Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urzędowy MON 2007.19.198);
8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1265);
9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1559).
10.Decyzja nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2018r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej.
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane