Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Aktualności

ŚRODKI FINANSOWE NA POMOC REKONWERSYJNĄ

Od dnia 01 stycznia 2020 roku wysokości limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej odpowiednio wynoszą:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% kwoty bazowej, tj. 3082,50 zł;
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% kwoty bazowej, tj. 6165,00 zł;
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% kwoty bazowej, tj. 9247,50 zł;

zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku
z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych - 300% limitu – 9247,50 zł.

20 PRZEJAZDÓW z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km w jedną stronę;

30 NOCLEGÓW, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego
w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA POKRYWANE SĄ PRZEZ:

 • przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe – na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;
 • wypłatę należności – po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym

W przypadku przekroczenia wysokości przysługującego limitu na przekwalifikowanie zawodowe, nadwyżka kosztów pokrywana jest przez osobę zainteresowaną.

Osoby uprawnione, którym dyrektor WBE pokrył koszty szkolenia przez przekazanie należności
na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, a także żołnierze, którym dowódca jednostki wojskowej pokrył koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia oraz zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego, mają obowiązek w ciągu 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania przedstawić – dyrektorowi WBE i dowódcy jednostki wojskowej – dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, przekazane przez Wojskowe Biuro Emerytalne należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe – na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję – podlegają zwrotowi.

Kwotę przychodu należy wykazać w zeznaniu rocznym na podstawie informacji z WBE (PIT-8C).

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane