Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

Skargi i wnioski rozpatruje Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.

Skargi i wnioski można składać:

                pisemnie na adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

                                                      ul. Źródłowa 52

                                                      91-735 Łódź;

                za pośrednictwem ePUAP;

                faksem Nr 261-444-374;

                drogą elektroniczną na adres e-mail: wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

                osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w siedzibie WSzW w Łodzi:

                - w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 – 16.30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy);

     - w pozostałe dni pracy urzędu – po uprzednim uzgodnieniu z sekretarzem WSzW w Łodzi.

Prawo do powszechnego składania petycji, skarg i wniosków jest instytucją konstytucyjną.
Stanowi o tym art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
Organizację i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków reguluje
Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)

SKARGI I WNIOSKI NIEZAWIERAJĄCE IMIENIA I NAZWISKA ORAZ ADRESU OSOBY WNOSZĄCEJ SPRAWĘ POZOSTAWIONE ZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA.

 

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane