Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

 

INFORMACJE O WSzW
 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi jest:

 o    narodowym, terytorialnym organem zarządzania zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie
przez Szefa WSzW funkcji dowodzenia i kierowania podległymi WKU w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu, zagrożenia i wojny;

 o    terenowym organem administracji wojskowej w sprawach uzupełnienia sił zbrojnych i administrowania ich rezerwami osobowymi oraz organizatorem współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej terytorialnego województwa łódzkiego w dziedzinie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

 o    organem wykonawczym i koordynującym w stosunku do jednostek wojskowych podległych dowódcom Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a także przez niego nadzorowanych stacjonujących na obszarze województwa łódzkiego - w sprawach uzupełnieniowych.

 1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi - spełnia funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań jednostek wojskowych, organów i instytucji przewidzianych do realizacji zadań obronnych regionu w czasie wojny.
 2. Współpracuje z dowódcami jednostek operacyjnych oraz z jednostkami organizacyjnymi pozamilitarnego układu ogniw obronnych szczebla wojewódzkiego w zakresie operacyjnego przygotowania i wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej regionu.
 3. Kieruje realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz zadań związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i etatowymi świadczeniami rzeczowymi, a także zadaniami rekonwersyjnymi.
 4. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi spełnia funkcje:

  •   organizacji mobilizacyjnego uzupełniania wojsk w procesie ich mobilizacyjnego rozwinięcia. W tym zakresie przygotowuje wojskowe organa i instytucje tego systemu do wykonania przewidzianych dla nich zadań oraz do współdziałania z organami administracji publicznej i gospodarki narodowej,

  •     organizacji wojennego uzupełniania strat. W tym względzie utrzymuje, w podległych ogniwach dowodzenia, w ciągłej aktualności ewidencję ilościową i jakościową zasobów rezerw osobowych oraz środków transportowych i maszyn, a także przygotowuje osoby będące na przydziałach mobilizacyjnych do wykonywania zadań wynikających z pełnionych funkcji,

  •     organizacji podsystemu realizacji zadań wynikających z roli "państwa gospodarza" (HNS). W tym zakresie realizuje zadania na rzecz sił Sojuszu na terytorium województwa łódzkiego,

  •     organizacji użycia wydzielonych sił w sytuacjach kryzysowych czasu pokoju (w akcjach ratowniczych, w likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych oraz zwalczania terroru).

  •     koordynowania i nadzorowania planowania oraz wykorzystywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek nakazanych do uzupełnienia,

  •     pokojowego uzupełniania potrzeb osobowych jednostek (instytucji) wojskowych, jednostek wojskowych rodzajów sił zbrojnych oraz innych jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej, a także naboru kandydatów do szkół wojskowych i do służby kontraktowej,

  •     koordynowania działalności podległych WKU w zakresie administrowania rezerwami osobowymi oraz realizacji przedsięwzięć wynikających z powszechnego obowiązku obrony, w tym udziału przedstawicieli TOAW w organizowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

  •     organizowania szkolenia operacyjno taktycznego WSzW oraz podległych WKU, w tym szkolenia z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i pozamilitarnych ogniw obronnych.

  •     kształtowania patriotyczno-obronnych postaw żołnierzy,

  •     inspirowania, tworzenia i wspierania istniejących stowarzyszeń patriotyczno-obronnych,

  •     współdziałania z władzami lokalnymi i organizacjami prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością w zakresie podejmowania problematyki patriotyczno-obronnej i popularyzowania spraw obronności i wojska,

  •     tworzenia warunków do szerokiego zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych żołnierzy oraz pracowników wojska.

Do głównych zadań wykonywanych przez WSzW w Łodzi należy:

 

 1. Utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej polegającej na zachowaniu dyrektywnej liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych oraz pełnieniu służb operacyjnych i dyżurnych;
 2. Planowanie, organizacja i utrzymanie podsystemu mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, jednostek, nakazanych do uzupełnienia w zakresie rezerw osobowych oraz środków transportowych i maszyn z zasobów gospodarki narodowej (GN), a także wykorzystanie świadczeń osobistych i rzeczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Realizowanie przedsięwzięć w ramach pokojowego uzupełniania wojsk;
 4. Koordynowanie działalności podległych terenowych organów administracji wojskowej w zakresie gospodarowania zasobami poborowych i udziału przedstawicieli TOAW przy kwalifikacji wojskowej;
 5. Planowanie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk dla jednostek podległych Korpusom, innym RSZ oraz dla jednostek podległych MON;
 6. Realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i obroną obiektów wojskowych oraz obiektów gospodarki narodowej szczególnie ważnych dla obronności państwa na terenie województwa łódzkiego;
 7. Organizowanie i koordynowanie zadań na rzecz sił Sojuszu wynikających z roli "państwa gospodarza" (HNS) na terenie województwa łódzkiego;
 8. Planowanie i organizowanie systemu łączności oraz realizowanie przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo jego funkcjonowania;
 9. Prowadzenie postępowań powypadkowych, badanie zasadności zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych;
 10. Koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną i obroną obiektów wojskowych;
 11. Współdziałanie z UW oraz układem pozamilitarnym w zakresie realizacji zadań reagowania kryzysowego, oraz przeciwdziałania skutkom klęsk i katastrof na obszarze województw;
 12. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla żołnierzy przewidywanych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do rezerwy, a zamieszkałych na administrowanym terenie;
 13. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, powiatowymi urzędami pracy, regionalnymi organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie pozyskiwania ofert pracy dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;
 14. Koordynowanie działalności rekonwersyjnej w podległych wojskowych komendach uzupełnień.
ZADANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

 

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane