Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi w związku z realizacją zadań ustawowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z siedzibą:
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź,
tel. 261 444 400
adres e-mail: wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

2.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi pełni mgr Magdalena Olejniczak
kontakt:
adres e-mail: wszwlodz.iodo@ron.mil.pl
tel. 261 444 917
listownie:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

3.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

4.    Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.    Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

7.    Prawo osób których dane osobowe dotyczą
Osoby, których przetwarzane dane osobowe dotyczą mają prawo do:
•    dostępu do swoich danych osobowych
•    żądania sprostowania swoich danych osobowych
•    ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w RODO
•    usunięcia danych osobowych w przypadkach wymienionych w RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą dodatkowo przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

8.    Prawo do wniesienia skargi
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane