Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

06.09.2015
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi rozpatruje petycje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi rozpatruje petycje...

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Petycje, w których nie wskazano:

 

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
Źródłowa 52
91-735 Łódź
tel. 261444400
fax. 261444374
wszwlodz.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane